Návody

Nachádzate sa tu

Na tejto stránke nájdete:

 • Určenie, montáž a zásady používania interiérových dverí
 • Záručné podmienky

 

Informácie týkajúce sa montáže, používania a údržby interiérových dverí

 • Interiérové dvere sú určené na zatváranie stavebných otvorov vo vnútorných stenách medzi jednotlivými miestnosťami.
 • Používajú sa v obytných a ďalších budovách, kde nie sú požiadavky na špeciálne protipožiarne a iné opatrenia.
 • Pre dvere sú vhodné suché a vetrané priestory, v ktorých nedochádza k prudkým zmenám teploty, kde vlhkosť vzduchu nepresahuje 60%. To isté sa týka  prepravy, skladovania a používania.
 • Inštalácia zárubní a dverí je nutné vykonávať podľa technického projektu, ktorý je  vypracovaný pre príslušný objekt, zohľadňujúc platné normy, predpisy a montážne pokyny, alebo podľa návodu ktorý je súčasťou daného výrobku.Dvere je možné montovať v miestnostiach, kde sú už dokončené stavebné práce, ako sú práce na omietkach, podlahách a podobne. Omietka steny by mala byť dokončená po okraj otvoru určeného k inštalácii zárubne. Po inštaláciach zárubne by sa už nemali  vykonávať „mokré“ dokončovacie stavebné práce.Interiérové dvere sa majú inštalovať len v suchých priestoroch, ktoré nemajú zvýšenú vlhkosť. To sa taktiež týka prepravy, skladovaniu a používaniu.
 • Zárubne určené do priestoru, kde sa bežne umývajú podlahy, je potrebné spodok zárubne natrieť silikónom. Zároveň je nutné pri montáží zárubne natrieť silikónom aj hranu – spojnicu zárubne s podlahou. Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť utesnené izolačným materiálom.Dvere je možné skrátiť maximálne o 60 mm.
 • Otvorené krídlo dverí by sa nemalo samovoľne zatvárať. V dodávaných dverách sú štandardne používané zámky v rozsahu 72 mm medzi kľučkou a zámkom dverí, ku ktorým je treba dokúpiť zodpovedajúcie kovanie.Zatvorené dvere sa nesmú pri pohybe kľučkou hýbať.
 • Aby ste uchovali hodnotu Vašich interiérových dverí a zárubní,  nikdy ich neumývajte agresívnymi čistiacimi prostriedkami,  mastnými prípravkami alebo riedidlami. Mohli by ste spôsobiť trvalé poškodenie povrchovej úpravy. Na odstránenie nečistôt z povrchu dverí a zarubní stačí mäkká vlhká utierka. 
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym čistením.                         
 • Interiérové dvere a zárubne nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou, pretože nasiaknutie vodou môže spôsobiť napučanie a poškodenie dverí aj zárubní.


Interiérové dvere DRE zodpovedajú STN 746481:2000, ktorá dovoľuje odchylku a toleranciu deklarovaného rozmeru.
Interiérové dvere spoločnosti D.R.E. sp. z o.o bolo testované Štátnym ústavom hygieny vo Varšave a bol im udelený atest č. HK/1297/01/2004 dňa 23. novembra 2013.

Záručné podmienky

 1. Na interiérové dvere sa poskytuje záruka za podmienky, že budú inštalované v súlade s priloženým návodom na montáž a budú používané v súlade s ich určením.
 2. Záručnè podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 3. Záruka na výrobky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyznačeným na nadobúdacom doklade.
 4. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť tovar a doklad o jeho nadobudnutí v príslušnej predajni.
 5. Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného tovaru vybaviť reklamáciu bezodkladne.
 6. K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjsť z príčin výmeny alebo opravy vadnej časti resp. celého tovaru nezapríčinenej kupujúcim.
 7. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného tovaru.
 8. Určenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpečuje predávajúci alebo výrobca.
 9. Ak sa tovar nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ešte pred jeho zabudovaním.
 10. Záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, že:
  - sú vykonané akékovek úpravy v ráme alebo krídle dver
  - bola narušená konštrukcia
  - nie je predložený záručný list
  - do záručného listu boli dodatočne vpísané údaje nepovolanou osobou
 11. Záruka sa nevzťahuje na:
  - mechanické poškodenia a vady zapríčinené nedodržaním zásad pri prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
  - prefarbenia alebo zvlnenia, zapríčineného vysokou vlhkosťou alebo teplotou
  - vady vzniknuté nesprávnym uskladnením v čase zabezpečovania stavebných prác
  - vady vzniknuté nedbanlivosťou kupujúceho
  - montáž výrobku
  - škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
  - škody spôsobené zverou
  - prirodzené opotrebenie výrobku
  - chýbajúce časti výrobku zistené po jeho odbere

Krídlove dvere

Konštrukcia krídla dverí je zhotovené z vysokoakostného MDF materiálu.
Návod na montáž spolu s návodom na montáž zárubne priloženej inštrukcie.
Zoznam príslušenstva:
1. Krídlové dvere 1 ks
A/ kridlové úchyty 3 sady
B/ dverová zámka 1 ks


Návod na montáž krídla dverí

Upozornenie:

Odporúča sa súčasná montáž rámu s krídlom dverí.
Ak sa montuje krídlo dverí s jednoduchou zárubňou, alebo nastaviteľnou, postupujte
podľa k nim priloženého návodu pre tú ktorú zárubňu.

 1. Skontrolovať, či vzdialenosti medzi závesmi na zárubni zodpovedajú rozmerom závesov dverí. (Všetky druhy dverí dodávaných spoločnosťou D.R.E. je možné skrátiť o max. 60mm.)
 2. Po osadení dverí skontrolujte ich správnu funkčnosť.